Waarmee kan ik je helpen?

Gezag

Als je het gezag hebt over een kind, ben je verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind. Dit houdt onder meer in dat je de wettelijke vertegenwoordiger bent van het kind en dat je het vermogen van het kind beheert.

Hoe ontstaat ouderlijk gezag?

Over minderjarige kinderen die tijdens het huwelijk zijn geboren, bestaat automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag. Het gezamenlijk ouderlijk gezag blijft na een echtscheiding bestaan. Daarvoor is niet noodzakelijk dat er sprake is van een goede verstandhouding of communicatie tussen beide ouders. Handhaving van het gezamenlijk ouderlijk gezag wordt over het algemeen in het belang van het kind geacht.

In de praktijk betekent gezamenlijk gezag dat ouders samen de belangrijke beslissingen over de opvoeding, schoolkeuze, medische behandeling, verhuizing, aanvraag paspoort/visum en financiële kwesties moeten nemen. Kleine alledaagse beslissingen over de kinderen worden genomen door de verzorgende ouder. Wanneer de ouders het hierover niet eens kunnen worden, kan de kwestie worden voorgelegd aan de rechter.

Als de ouders niet zijn gehuwd heeft de moeder alleen het gezag. Dit heet het eenhoofdig gezag. Dit neemt niet weg dat de vader wel gezag kan verkrijgen. Beide ouders kunnen namelijk bij de griffier van de Rechtbank een verzoek indienen voor het verkrijgen van het gezamenlijke ouderlijk gezag.

Gezag over een minderjarige

Minderjarigen (0 tot 18 jaar) staan onder gezag. Onder gezag wordt verstaan ouderlijk gezag of voogdij. Ouderlijk gezag wordt door de ouders gezamenlijk of door één ouder uitgeoefend. Voogdij wordt door een ander dan een ouder uitgeoefend. Het ouderlijk gezag over kinderen kan door maximaal twee personen worden uitgeoefend.

Geen toestemming van andere ouder

Het kan voorkomen dat de met gezag belaste moeder de vader geen toestemming wil verlenen voor het verkrijgen van dat gezag. In dat geval kan ik als jouw scheidingsadvocaat een verzoek tot vervangende toestemming indienen. De rechter bepaalt dan of dat verzoek wordt ingewilligd op basis van een afweging van de belangen van zowel de vader, de moeder als het kind.

Het gezamenlijk gezag wordt alleen afgewezen:

  • als er een onaanvaardbaar risico bestaat dat het kind klem of verloren raakt tussen beide ouders, of
  • als afwijzing anderszins in het belang van het kind noodzakelijk is.

Gezagswijziging

Ook kan het voorkomen dat één van de ouders van mening is dat de andere ouder niet meer belast mag zijn met het gezag over een minderjarige. Ook in dat geval kan ik als jouw advocaat hiervoor een verzoek indienen bij de Rechtbank.

Kennismakingsgesprek

Ik kijk naar de haalbaarheid van je zaak en we bespreken de kosten.

Kan ook ‘s avonds of bij je thuis!

Maak direct een afspraak