Waarmee kan ik je helpen?

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
ADVOCATENKANTOOR MAAS TE MAASTRICHT


1. TOEPASSELIJKHEID

De dienstverleningsovereenkomst wordt door u aangegaan met mr. P.M.F.M. Maas handelende onder de naam “Advocatenkantoor Maas”. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Mr. P.M.F.M. Maas en zijn/haar cliënten.

2. INFORMATIE

Een advocaat is zo goed als de informatie waar hij over beschikt. Een zaak gaat altijd over feiten, de dingen die gebeurd zijn, of dingen die wellicht gaan gebeuren. Het is voor mij, en dus voor u, van groot belang dat ik goed geïnformeerd word door u. Dat is uw verantwoordelijkheid.

Ik zal natuurlijk de nodige gebruikelijke vragen stellen en om gegevens vragen. Maar over iets specifieks dat u weet, of meent te weten, kan ik geen vragen stellen. Geef mij zoveel mogelijk informatie, ik kan en zal dan afwegen of het van belang is voor de beoordeling van de zaak. Bedenk daarbij dat de advocaat een geheimhoudingsplicht heeft, voelt u dus vrij om te praten. Als later blijkt dat u bepaalde informatie niet heeft gegeven, of onjuiste informatie heeft gegeven en een zaak daardoor anders afloopt dan verwacht, is dat voor u een probleem. Het kantoor is daarvoor uiteraard niet aansprakelijk.

In het algemeen geldt ook dat u van mij mag verwachten dat ik mij inspan uw zaak tot een zo goed mogelijk eind te brengen. Garanties kan ik u niet geven.

3. DECLARATIES

Wellicht komt u in aanmerking voor door de overheid gefinancierde rechtshulp. In dat geval moet u naar de gemeente in uw woonplaats gaan en daar een verklaring van inkomen en vermogen vragen. Zo’n verklaring krijgt u altijd. Of u evenwel voor de door de overheid gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt, wordt niet door de gemeente beslist, maar door de Raad voor Rechtsbijstand. Deze instantie verstrekt de zogenaamde toevoeging.

Let wel, steeds vaker komt het voor dat door de Raad voor Rechtsbijstand een zogenaamde voorwaardelijke toevoeging wordt gegeven. Dat betekent dat na afloop van de procedure, of op een eerder moment, door de Raad voor Rechtsbijstand wordt gekeken of u zelf de declaraties van de advocaat moet betalen of niet.

In het geval dat ik de werkzaamheden verricht op basis van een voorwaardelijke toevoeging, kan ik u tussentijds declaraties zenden om u op de hoogte te houden van de kosten die u naar alle waarschijnlijkheid moet gaan betalen. Dit zijn, zoals wij dat noemen, voorwaardelijke declaraties. U hoeft deze (nog) niet te voldoen. Zodra de toevoeging wordt ingetrokken of op grond van het nieuwe inkomen en/of vermogen ingetrokken zou moeten worden, moet u de rekeningen wel direct betalen.

Ook kan het zijn dat een voorwaardelijke toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand wordt ingetrokken of zou moeten worden ingetrokken op grond van uw inkomsten (denk aan ontvangen van alimentatie) of uw vermogen (denk aan ontvangen overwaarde van de woning). Ook in dat geval dient u de rekening direct te betalen.

Als ik voor u begin met het verrichten van werkzaamheden, terwijl een toevoeging is aangevraagd of nog moet worden aangevraagd dan worden die werkzaamheden tegen het gewone hierna vermelde uurtarief bij u in rekening gebracht als de toevoegingsaanvraag onverhoopt wordt afgewezen.

Ook worden de door het kantoor verrichte werkzaamheden bij u in rekening gebracht tegen het hierna vermelde tarief indien er geen toevoeging kan worden aangevraagd omdat u verzuimt de benodigde stukken, zoals bijvoorbeeld de verklaring omtrent inkomen en vermogen, bij mij in te leveren. De stukken welke nodig zijn voor het aanvragen van de toevoeging dient u uiterlijk binnen drie weken na het eerste gesprek bij mij af te geven.

Het kan zijn dat de aanvraag voor door de overheid gefinancierde rechtshulp in eerste instantie is afgewezen, maar als uw financiële situatie verslechtert, bijvoorbeeld wanneer u werkloos bent geworden, of omdat uw lasten hoger zijn geworden (alimentatiebetalingen), kan opnieuw een aanvraag worden gedaan en kan blijken dat u alsnog voor de rest van de procedure in aanmerking komt voor de door de overheid gefinancierde rechtshulp. Informeer mij over eventuele wijzigingen in uw financiële situatie. Deze verantwoordelijkheid leg ik bij u.

Als u in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtshulp, dan wordt door de Raad voor rechtsbijstand bepaald welke eigen bijdrage u moet betalen. In dat geval kunt u ook eventueel vermindering krijgen van het aan de rechter verschuldigde griffierecht. Verder kunnen aan u door het kantoor een aantal kosten in rekening worden gebracht die niet worden gedekt door de gefinancierde rechtshulp.

In het geval dat u zelf de kosten van de rechtshulp moet betalen, zijn de volgende tarieven van toepassing: De advocaat-uren worden bij u in rekening gebracht tegen een basisuurtarief van € 150,= te vermeerderen met 19% BTW. De kantoorkosten worden bij u in rekening gebracht tegen een tarief van 5% van het honorarium, te vermeerderen met 19% BTW. Reiskosten worden aan u doorberekend tegen een tarief van € 0,30 per km, te vermeerderen met 19% BTW. Bij grote belangen kan het basistarief worden aangepast naar rato het belang.

Indien er sprake is van het verrichten van werkzaamheden voor meerdere personen (bijvoorbeeld een echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek) zijn die allen hoofdelijk aansprakelijk voor de toegezonden declaraties, ongeacht op wiens naam die zijn gesteld.

Indien er sprake is voor het verrichten van werkzaamheden voor een rechtspersoon zijn de directieleden en bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor de toegezonden declaraties, ongeacht op wiens naam die zijn gesteld.

Indien met u afwijkende declaratieafspraken zijn gemaakt, treft u die afspraken aan op een bijlage bij de desbetreffende brief.

Ik behoud mij het recht voor om eenmaal per jaar per de eerste januari het gehanteerde uurtarief te verhogen met een index van maximaal tien procent.

Als u voor een andere rechter dan die in het arrondissement waarbinnen uw advocaat kantoor houdt moet worden geprocedeerd, kan het zijn dat er extra procureurskosten aan u in rekening worden gebracht. Indien een deurwaarder moet worden ingeschakeld, komen ook die kosten voor uw rekening en worden deze aan u doorberekend.

Ter dekking van het aan mij toekomende, zend ik u voorschotnota’s. In hoogte afhankelijk van de door mij ingeschatte kosten en tijd, bedragen deze een veelvoud van € 500,=.

Procuraatkosten worden conform de richtlijn aan u doorberekend.

De aan uw dossier bestede tijd, per eenheden van 1 minuut, en kosten worden op uw dossier geboekt. Als het voorschot “op” is, wordt met behulp van een computersysteem een nieuwe voorschotnota aangemaakt die aan u wordt toegezonden. Teneinde de kosten voor u overzichtelijk te houden wordt er in principe per 2 maanden gefactureerd.

De betalingstermijn van de declaraties is 14 dagen. Indien u de nota niet binnen uiterlijk 1 maand na declaratiedatum heeft voldaan, brengen wij u een vertragingsrente in rekening van 1% per maand, of een deel van een maand.

Mocht het zo zijn dat u na 2 maanden de openstaande nota nog niet heeft voldaan, ondanks eerdere aanmaningen, dan ben ik gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen van 10% van de hoofdsom met een minimum van € 75,=. Deze incassokosten bent u dus verschuldigd indien u na twee maanden de openstaande rekening nog niet heeft voldaan.

Verder is het zo dat, indien een declaratie na 2 ½ maand nog niet voldaan is, ik de werkzaamheden in uw dossier staak zonder verder bericht.

Zo ver hoeft het uiteraard niet te komen. Indien zich met de betaling van de declaratie een probleem voordoet, neem dan contact met mij op, om te bezien of er een betalingsregeling getroffen moet worden. Als er een aflossingsregeling met u wordt getroffen en u komt deze niet stipt na, dan wordt de openstaande restvordering ineens zonder voorafgaande aankondiging in zijn geheel opeisbaar.

4. COMMUNICATIE

Een goede communicatie is van groot belang, zowel voor u als voor mij. Ik probeer voor u optimaal bereikbaar te zijn. Veelal kan ik met u binnen 24 uur nadat u belt een afspraak maken. Als u het kantoor belt, streven wij ernaar om u meteen te woord te staan. Dat is niet altijd mogelijk en daarom zal ik u, indien nodig, zo spoedig mogelijk terugbellen.

Het is belangrijk voor uw bereikbaarheid dat ik op de hoogte word gehouden van uw adreswijzigingen en de eventuele wijzigingen in uw telefoonnummer.

Om u op de hoogte te houden van het verloop van uw zaak, zend ik u kopieën van alle belangrijke brieven en stukken.

5. AANSPRAKELIJKHEID

Het kantoor is verzekerd overeenkomstig de voor de advocatuur geldende verordening op dit gebied. 

Ik beperk de aansprakelijkheid tot de schade welke door de verzekeringspolis wordt gedekt en tot die bedragen die door de verzekeringsmaatschappij daadwerkelijk worden uitgekeerd. Het kantoor sluit uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor het overige uit. 

Desgewenst worden aan u de polisvoorwaarden van de beroeps-aansprakelijkheidsverzekering toegezonden.

6. KLACHTEN

Indien u klachten heeft over het werk van het kantoor, moeten die bespreekbaar zijn.
Neem dan ook contact met mij op, zodat we kunnen proberen de oorzaak van de klacht weg te nemen. Mocht een en ander niet lukken, dan heeft u het recht om van de geschillenregeling van de Nederlandse Orde van Advocaten gebruik te maken en tenslotte heeft u de wettelijke mogelijkheid om een klacht voor te leggen aan de Deken van de Orde van Advocaten. Deze zal ook proberen om het geschil tot een oplossing te brengen. Lukt ook dat niet, dan legt de Deken de klacht voor aan de Raad van Discipline, indien u dat wenst. Deze instantie zal dan beoordelen of uw klacht gegrond is en eventueel zal deze instantie de betrokken advocaat bestraffen.

7. DIVERSEN

Na de afhandeling van uw zaak wordt het dossier gedurende tien jaar in een archief bewaard. De door u aan mij ter hand gestelde originele stukken kunt u uiteraard retour ontvangen. U moet hier wel om vragen. Van de stukken uit het dossier over uw zaak, kunt u kopieën krijgen. Het dossier van de advocaat is en blijft eigendom van het kantoor. Afgifte van dat dossier is soms mogelijk. Bewaar de aan u toegestuurde stukken goed.

Het komt voor dat het kantoor voor u gelden in depot houdt, bijvoorbeeld omdat door derden aan ons betalingen worden gedaan, welke aan u toekomen. Bedoelde gelden worden ten spoedigste aan u doorbetaald, eventueel met verrekening van openstaande facturen. Die gelden worden door mij op een aparte rekening voor derdengelden beheerd. Over de depotgelden wordt geen rente vergoed.

De dossiers krijgen een naam die overeenkomt met uw naam -bij een vrouw de meisjesnaam- of de naam van de zaak gevolgd door de naam van de wederpartij.

Indien u nog vragen heeft, neem dan contact met mij op. Het kantoor is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Indien u het met de inhoud van deze dienstverleningsvoorwaarden niet eens bent, dient u dat binnen twee weken na heden door middel van een aangetekende brief kenbaar te maken, met vermelding van het onderdeel van de voorwaarden dat u niet accepteert.


Advocatenkantoor Maas