Waarmee kan ik je helpen?

Internetscheiding

Als u samen heeft besloten dat uw huwelijk door echtscheiding dient te eindigen, moeten er veel zaken geregeld worden. In veel gevallen kunt u hierover met elkaar praten en maakt u samen afspraken die bij een advocaat besproken en bevestigd worden. De advocaat dient vervolgens het verzoekschrift bij de rechtbank in. Als u echter op alle punten al overeenstemming hebt bereikt, is een uitgebreid gesprek bij een advocaat feitelijk een formaliteit en kost u dat extra tijd en geld. Een online scheiding regelen is in dit geval een prima oplossing.

Advocatenkantoor Maas biedt u de mogelijkheid om deze tijd en kosten te besparen door via het internet uw echtscheiding grotendeels op eenvoudige wijze snel en betaalbaar te regelen.

Kosten van Internetscheiding

Indien één van u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand kunt u al scheiden voor slechts € 234,25 per persoon all in. De advocaat zal dit met u bespreken. Indien u hier niet voor in aanmerking komt, bedragen de kosten slechts € 675,- all in en regelt u samen met een ervaren advocaat uw echtscheiding. Er zijn geen verborgen kosten en binnen 8 weken kan de echtscheidingsbeschikking ingeschreven zijn in de registers van de burgerlijke stand. U ontvangt tevens een convenant en (indien op u van toepassing) een uitgebreid ouderschapsplan.

Het belangrijkste is dat u het samen eens bent over de echtscheiding en over de gevolgen die de scheiding met zich meebrengt. Aan de hand van het door u beiden in te vullen vragenformulier wordt het verzoekschrift tot echtscheiding klaargemaakt. Voordat het verzoekschrift bij de rechtbank wordt ingediend, worden alle gemaakte afspraken persoonlijk met u besproken en zal ik uw persoonsgegevens controleren. Zodra de rechtbank uw echtscheiding heeft uitgesproken en de gemaakte afspraken in een beschikking heeft vastgelegd, zal ik deze beschikking in de registers van de burgerlijke stand inschrijven. Hiervoor wordt u een akte van berusting toegezonden die u moet ondertekenen. Daarmee kan ik de echtscheidingsbeschikking laten inschrijven en bent u officieel gescheiden.

Snel online scheiden

Kortom: waarom moeilijk doen, als iets eenvoudig kan! Als u van deze mogelijkheid gebruik wil klik dan hieronder op aanvragen en vul de gegevens kort in. Voor een uitgebreide uitleg of een antwoord op uw vragen, kunt u hieronder terecht. Mocht uw vraag hiermee niet beantwoord worden of u wilt gewoon meer informatie neem dan gerust contact met mij op.

INTERNETSCHEIDING AANVRAGEN

Veelgestelde vragen over internetscheiding

Voor wie is een internetscheiding bedoeld?

Om gebruik te kunnen maken van de het “internet-scheiden” dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen:

1. Voor de eerste voorwaarde is het bij deze procedure van groot belang dat u in alle redelijkheid en billijkheid overeenstemming hebt bereikt over de manier van procederen en de gevolgen die de gewenste echtscheiding met zich meebrengt. In het vragenformulier wordt u gevraagd bij wie de kinderen woonachtig zullen zijn, wie de dagelijkse zorg over de kinderen heeft en welke omgangsregeling u wenselijk acht. Daarnaast wordt u gevraagd wie de huurrechten krijgt toegewezen of wie het woongenot van de echtelijke woning krijgt. Ook moet u afspraken maken over de kinder- en partneralimentatie en de verdeling van de pensioenrechten. Over al deze punten moet u het samen eens zijn geworden.

2. Voor de tweede voorwaarde moet u het eens zijn over de verdeling van de boedel dan wel de overtuiging hebben dat u er samen in onderling overleg uitkomt. Pas als u hierover volledige duidelijkheid en overeenstemming hebt bereikt, kan ik u beiden gedurende de echtscheidingsprocedure bijstaan en kan een gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank worden ingediend. 

Wij wonen in Groningen, kunnen wij dan ook van de internetscheiding gebruik maken?

Ja, het maakt niet uit dat u elders in Nederland woont. Het verzoekschrift tot echtscheiding zal worden ingediend bij de rechtbank binnen het arrondissement waarin u woonachtig bent. Dus waar u ook in Nederland woont, als u aan de voorwaarden voldoet dan kunt u gewoon gebruik maken van internet-scheiden.

Hoe gaat de procedure bij internetscheiding in zijn werk?

Als u aan de gestelde voorwaarden voldoet dan klikt u op het korte aanvraagformulier. In dit formulier worden u vragen gesteld die u samen zo volledig mogelijk dient in te vullen. Op ieder kopje kunt u klikken voor nadere uitleg. Als het u niet volledig duidelijk is neem dan gerust telefonisch contact met mij op. Ook kunt u uw vraag per e-mail naar mij sturen. Ik zal u dan hierover verder informeren. Als u het formulier heeft ingevuld en het samen met de inhoud eens bent, klikt u op verzenden zodat het formulier naar mij verzonden wordt. Zodra ik het formulier ontvangen heb stuur ik u een opdrachtbevestiging en mijn declaratie. Pas als u de declaratie betaald heeft en ik alle benodigde stukken in mijn bezit heb kan ik met mijn werkzaamheden beginnen. U ontvangt dan binnen een week het concept-verzoekschrift.

Voordat ik het verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank kan indienen zal ik de conceptstukken met u bespreken. U dient hiervoor bij mij op kantoor te verschijnen. U dient naar deze bespreking een identificatiebewijs mee te nemen zodat er geen vergissingen ontstaan over uw identiteit. Als u verder weg woont, kan het gesprek ook via Skype of Facetime gevoerd worden.

Na verificatie van alle gegevens zal ik het door u goedgekeurde verzoekschrift bij de rechtbank indienen. Omdat u op gemeenschappelijke basis tot echtscheiding wenst te komen, hoeft er geen mondelinge behandeling op de rechtbank plaats te vinden.

Nadat ik de beschikking van de rechtbank in mijn bezit heb gekregen, stuur ik u een kopie daarvan toe samen met een akte van berusting. Met de ondertekening van deze akte verklaart u akkoord te gaan met de echtscheiding en geen beroep in te stellen tegen de beslissingen. Nadat u de akte van berusting beiden heeft ondertekend dient u deze naar mij terug te sturen waarna ik de echtscheidingsbeschikking zal inschrijven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar u getrouwd bent. Pas dan bent u volgens de wet officieel van elkaar gescheiden. Tenslotte krijgt u van mij nog een kopie van het bewijs van inschrijving.

Hoe lang duurt het voordat we officieel gescheiden zijn?

Normaal gesproken moet de echtscheidingsprocedure binnen 8 weken in de registers van de burgerlijke stand ingeschreven kunnen zijn. Deze 8 weken zijn echter gerekend vanaf het moment dat mijn declaratie betaald is en alle benodigde stukken in mijn bezit zijn.

Wat kost de echtscheidingsprocedure via internet?

De kosten van de gehele echtscheidingsprocedure bedragen slechts € 675,-. Daarbij is inbegrepen mijn honorarium, de te betalen 21% BTW en de door u te betalen griffierechten van € 285,-. Er zijn dus geen extra kosten en u weet vooraf waar u aan toe bent. Indien u het niet eens kunt worden over de te betalen kinder- en of partneralimentatie of u wilt gewoon zekerheid dat u het juiste bedrag betaalt/ontvangt, dan kunt u door mij een alimentatieberekening laten maken. De extra kosten hiervoor bedragen slechts € 121,- inclusief BTW. U kunt in het vragenformulier aangeven of u van deze extra optie gebruik wilt maken. 

Kom ik in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp?

Als uw inkomen en vermogen beneden bepaalde grenzen liggen dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp. In dat geval betaalt de overheid in een deel van uw rechtsbijstandskosten. U hoeft dan slechts een eigen bijdrage en een gedeelte van het griffierecht te betalen. Of u hiervoor in aanmerking komt kunt u bekijken op de site van de Raad voor Rechtsbijstand. Onder het kopje “infobalie” kunt u op “gesubsidieerde rechtsbijstand” klikken op welke pagina u zelf kunt berekenen of u hiervoor in aanmerking komt. Indien u hiervoor in aanmerking komt kunt u reeds scheiden voor € 234,25 per persoon all in.

Welke stukken heeft de advocaat nodig?

Om het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank in te kunnen dienen, dien ik te beschikken over een aantal stukken. U dient de onderstaande stukken zo spoedig mogelijk te verzamelen en naar mij op te sturen.

  • een recent (maximaal 3 maanden oud) afschrift van de huwelijksakte. Deze akte dient u op te halen in de gemeente waar u getrouwd bent;
  • een recent (maximaal 3 maanden oud) afschrift van de geboorteakte van ieder minderjarig kind van u samen of van een van u. Dit afschrift kunt u ophalen in de gemeente waar de kinderen geboren zijn;
  • indien u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand dien ik te beschikken over een diagnosedocument. Dit document kunt u opvragen bij het Juridisch Loket. Ik zal u hierover verder inlichten;
  • een door u beide ondertekend echtscheidingsconvenant. Dit is echter niet verplicht maar ik adviseer u uitdrukkelijk om de afspraken in een convenant vast te leggen. Indien u hiervan gebruik wenst te maken dan dient u dit op het vragenformulier aan te geven waarna ik u per e-mail een model-echtscheidingsconvenant zal toesturen. U kunt deze zelf verder invullen en ondertekend naar mij terugsturen.

Wat als wij het samen niet eens kunnen worden over de echtscheiding?

Als u het samen niet eens kunt worden over de echtscheiding en de gevolgen daarvan, kunt u geen gebruik maken van deze manier van scheiden. Ik adviseer u dan om allebei een eigen advocaat in te schakelen die uw belangen kan behartigen. Maar ook als gedurende de procedure toch blijkt dat u het samen niet eens kunt worden, dan zal ik me als uw advocaat moeten terugtrekken en verwijs ik u beiden door naar een andere advocaat. Mijn vertrouwensband staat dan niet toe dat ik de belangen van één van u verder kan behartigen.

Heeft u nog vragen? Als u hierover nog vragen heeft, of iets is u nog onduidelijk, neem dan gerust contact met mij op. U kunt uw vragen per e-mail naar mij versturen of u belt mij persoonlijk op. 

Ja, wij willen gebruik maken van  online scheiden. Als u samen gebruik wenst te maken van de mogelijkheid van internetscheiding en op deze manier de scheiding te regelen, klik dan hieronder op “vragenformulier” en vul de gegevens zo volledig mogelijk in. Door het verzenden van het vragenformulier geeft u Advocatenkantoor Maas de opdracht om uw echtscheidingsverzoek in behandeling te nemen en de echtscheidingsprocedure op gemeenschappelijk verzoek bij de rechtbank te Maastricht in te dienen voor een bedrag van € 675,-.

INTERNETSCHEIDING AANVRAGEN

Kennismakingsgesprek

Ik kijk naar de haalbaarheid van je zaak en we bespreken de kosten.

Kan ook ‘s avonds of bij je thuis!

Maak direct een afspraak